SENEKA

Lucijus Anėjus Seneka (Lucius Annaeus Seneca; 4 m. pr. m. e. Kordoboje – 65 m. balandžio 19 ar 20 d. netoli Romos) – romėnų filosofas stoikas, dramaturgas, valstybės veikėjas ir gamtos tyrinėtojas.


SENEKABūtinai daugelio bijosi tas, kurio daugelis bijosi. Seneka

Jei norite nieko nebijoti, prisiminkite, kad bijoti galima absoliučiai visko. Seneka

Kas krauna piktadarybę ant piktadarybės, tas didina savo baimę. Seneka

Visko bijote kaip mirtingi, visko trokštate kaip nemirtingi. Seneka

Blogis ne išorėje, o mūsų viduje, jis apsigyvena mūsų sieloje. Mes nuo jo vargiai išsigydome dėl to, kad nežinome, jog buvome susirgę. Seneka

Ilgai bendraujant pamilstamas ir blogis, ir gėris. Seneka

Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip. Seneka

Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. Seneka

Kvaila rinktis blogį, užuot pasirinkus gėrį. Seneka

Nepatikti blogiems – girtinas dalykas. Seneka

Visuomet apie save turime sakyti: mes esame blogi, buvome blogi ir būsime (nenoromis) blogi. Bus žmogžudžių, tironų, paleistuvių, šventvagių, išdavikų. Seneka

Be kitų blogybių, blogiausia yra ta, kad keičiame pačias ydas. Seneka

Didžiausia mūsų laikų blogybė – nedorybingumas. Seneka

Kiekviena blogybė iš pradžių lengvai užgniaužiama. Seneka

Didžiuosius įkvepia darbas. Seneka

Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko. Seneka

Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mastas, kiek savalaikiškumas. Seneka

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. Seneka

Pradėdami darbus, turime derintis prie jėgų. Seneka

Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus. Seneka

Dorybė yra sugebėjimas tenkintis mažu. Seneka

Dorybė savo esme patraukia visus į save, ji taip miela, kad net piktadariui būdinga laikyti save doru. Seneka

Dorybė sutampa su laime. Seneka

Dorybė tegu žengia pirma, ji neša vėliavą. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai. Seneka

Juk dorybė yra teikti geradarystes ne tam, kad būtų atlyginta. Seneka

Ko reikia, kad būtum doras? Noro. Seneka

Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų. Seneka

Niekas nėra doras atsitiktinai. Dorybės reikia mokytis. Seneka

Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. Seneka

Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. Seneka

Kam įgyju draugą? Kad turėčiau už ką numirti, kad turėčiau pas ką sekti į tremtį, kad galėčiau savo krūtine ginti jo gyvybę, paaukodamas savąją. Seneka

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. Seneka

Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. Seneka

Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. Seneka

Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas. Seneka

Nesitikėk iš draugystės naudos, o džiaukis galimybe teikti džiaugsmą kitam. Seneka

Tikras džiaugsmas – dalykas rimtas. Seneka

Tikras džiaugsmas yra tylus. Seneka

Bendrauk su tais, kurie padarys tave geresnį. Prisileisk tuos, kuriuos gali padaryti geresniais. Tai įvyksta kartu: mokydami kitus, žmonės mokosi patys. Seneka

Geriausieji patiria visa, kas blogiausia. Seneka

Kas daro gera kitam, daro gera pats sau, ir čia svarbu ne padariniai, o pats geradarystės aktas, nes jau vien geradarystės suvokimas teikia didelį džiaugsmą. Seneka

Kas yra geradarystė? Svarbu ne kas daroma ar duodama, geradarystės esmė glūdi ne atliktame poelgyje ar daikte, bet davėjo ar darytojo širdyje. Seneka

Ko reikia, kad būtum gerasis? Noro. Seneka

Mes nieko nevertiname aukščiau už geradarystę, kol jos laukiame, ir žemiau – kai gauname. Seneka

Nauda duoda ne knygų daugumas, o gerumas. Seneka

Skaičiuojami ir dalinami daiktai nėra geradarystė. Seneka

Sunku pastūmėti į gera pamokymais, lengva – pavyzdžiu. Seneka

Dori ketinimai vertingesni už gėdingus poelgius. Seneka

Gėdinga kalbėti viena, o galvoti kita, bet dar gėdingiau – galvoti viena, o rašyti kita. Seneka

Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai. Seneka

Prarastos gėdos nesusigrąžinsi. Seneka

Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. Seneka

Aukščiausias gėris yra nepalaužiama sielos tvirtybė – įžvalgumas, subtilumas, sveikata, laisvė, harmonija, grožis. Seneka

Didžiausias gėris yra nemirtingas, negali išnykti, nepripažįsta persisotinimosi ir gailėjimosi. Seneka

Didžiausias gėris – sielos darna. Seneka

Didžiausias gėris – tai niekinanti likimo išdaigas ir besitenkinanti dorybėmis siela. Seneka

Garbingumas yra vienintelis sielos gėris, o nuosmukis – vienintelis blogis. Visi kiti dalykai – menkaverčiai. Jie nei padidina laimės, nei atima, nei didina gėrio, nei atima. Seneka

Išoriniai dalykai nėra gėris – dorybė glūdi sieloje. Seneka

Kas gera daro kitam, tas gera daro sau pačiam ne padarinių prasme, bet pačiu gėrio sukūrimo aktu, nes aukščiausias atpildas žmogui yra sukurto gėrio suvokimas. Seneka

Kiekvieno mirtingojo gėris yra mirtingumas. Juk tikrasis gėris – išmintis ir dorybė – nemiršta. Tai vienintelis mirtingiesiems tenkantis nemirtingas dalykas. Seneka

Savo gėrį būsi pasiekęs tuomet, kai suprasi, jog nelaimingieji yra patys laimingiausi. Seneka

Tinginystė ir silpnybė yra kovos ir blaškymosi ženklas. Todėl drąsiai galima tvirtinti, jog didžiausias gėris yra sielos darna. Seneka

Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrį. Sielos gėrio tegul ieško siela. Seneka

Aš gyvensiu galvodamas, jog esu gimęs dėl kitų ir už tai dėkosiu gamtai. Seneka

Ar ne per vėlu pradėti gyventi tuomet, kai reikia jį baigti? Seneka

Blogai gyvena tas, kas nemoka gerai numirti. Seneka

Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė – nieko neveikiant, o visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia. Seneka

Elkimės taip, kad mūsų gyvenimas, kaip brangenybės, nedaug vietos užimtų, bet daug svertų. Matuokime jį darbais, o ne laiku. Seneka

Gyvenimas ilgas, jeigu jis tikravertis... Matuokime jį poelgiais, o ne laiku. Seneka

Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka. Seneka

Gyvenimas – kova. Seneka

Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. Seneka

Gyvenimas skirstomas į tris laiko vienetus: kas buvo, kas yra ir kas bus. Tai, ką dabar veikiame, yra trumpa, ką veiksime – netikra, ką nuveikėme – užtikrinta. Seneka

Gyvenimo trukmės mes negauname, o pasidarome ją patys. Seneka

Gyventi reikia mokytis visą gyvenimą ir visą gyvenimą reikia mokytis mirti. Seneka

Iš būtinų dalykų pirmą vietą užima tie, be kurių negalima gyventi, antrą – be kurių privalome gyventi, trečią – be kurių nenorime. Seneka

Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems. Seneka

Jis neilgai gyveno, bet ilgai prabuvo. Seneka

Kad ir koks būtų apgailėtinas gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk: nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats. Seneka

Kai atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. Seneka

Ką rinktis: gerą gyvenimą ar gerą vardą? Seneka

Kiekviena diena – vis naujas gyvenimas. Seneka

Kiekvienas gali sustabdyti žmogaus gyvenimą, bet niekas negali sustabdyti mirties, visos pasaulio durys jai praviros. Seneka

Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina. Seneka

Kol galite, gyvenkite linksmai. Seneka

Mokantiems pasinaudoti gyvenimas yra ilgas. Seneka

Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. Seneka

Neapkęsti gyvenimo galima tik dėl apatijos ir tingumo. Seneka

Nerasi norinčio išdalinti savo pinigus, o gyvenimą kiekvienas išskirsto daugybei kitų. Seneka

Nėra krašto, kur žmogus negalėtų gyventi; nėra krašto, kur jis negalėtų pakelti akių į dangų. Kur mes bebūtume, atstumas tarp to, kas dieviška, ir to, kas žmogiška, yra tas pats. Seneka

Niekas mirtingiesiems nepadarė tiek blogo, kaip tie, kurie gyvena kitaip, negu moko gyventi. Seneka

Nuolat klaidžiojantis gyvenimo kryžkelėse ir takuose jokių išliekamų pėdsakų nepalieka. Seneka

Pirmiausia gyventi, paskui filosofuoti. Seneka

Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni. Seneka

Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. Seneka

Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą,o už turinį. Seneka

Trumpas gyvenimas mums ne duodamas – jis mūsų pačių apkarpomas; ne pagailėta mums gyvenimo – patys jį iššvaistome. Deramai tausojamas gyvenimas – ilgas. Seneka

Trumpiausias yra užsiėmusių žmonių gyvenimas. Seneka

Visas gyvenimas yra vergija. Reikia priprasti prie savo padėties, ja skųstis kuo mažiau, joje ieškoti, kas mums būtų naudingiau – nėra tokios atšiaurios būklės, kurioje nurimusi siela nerastų paguodos. Seneka

Visas žmogaus gyvenimas yra kelias į mirtį. Seneka

Išminčiaus mirtis yra mirtis be baimės. Seneka

Išminčius nemėgsta turto, bet jam atiduoda pirmenybę. Neatiduoda jam savo sielos, bet jį priima į savo namus. Jį valdo, bet netampa jo vergu. Seneka

Išminčius – tokios rūšies žmogus, kuris ilgalaike ir nuolatine mankšta pasiekė ištvermės kietybės ir gebėjimo nuvarginti bet kokią jėgą. Seneka

Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime; proto ryžtingume ir godumo suvaldyme. Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus. Seneka

Manau, jog daugelis būtų pasiekę išmintį, jei nebūtų manę, kad jau yra pasiekę. Seneka

Pirma išmok doros, o paskui išminties, nes be pirmosios sunku išmokti antrosios. Seneka

Įstatymas turi būti trumpas, kad jį lengvai galėtų įsiminti ir mažai išmanantys žmonės. Seneka

Kai kurie nerašyti įstatymai tvirtesni už visus rašytinius. Seneka

Mūsų dorovinių pareigų daug daugiau, negu nurodo įstatymai. Seneka

Ydos įgyjamos ir be mokytojų. Seneka

Ir pasitikėjimas visais, ir netikėjimas niekuo yra yda. Seneka

Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. Seneka


Kodėl žmogus nepripažįsta savo ydų? Todėl, kad jis vis dar skendi jose. Tai tas pats, kaip reikalauti iš miegančiojo pasipasakoti sapną. Seneka


Nesaikingumas visada yda. Seneka


Reikia išsirinkti garbingą vėliavą. Jos šūkiai turi skatinti kautis su tomis ydomis, kurios, vos tik atsiradusios beregint nusilpnina žmogų. Seneka


Svetimos ydos visada mums prieš akis, o savo – už nugaros. Seneka


Netyčinė kaltė nekalta. Seneka


Pirmoji pasitaisymo sąlyga – suvokti savo kaltę. Seneka


Taigi baikime, kad kaltė kristų visam mūsų amžiui. Ir mūsų protėviai skundėsi, ir mūsų ainiai skųsis, kad žlugo dora, viešpatauja niekšybė, žmonija smunka į visuotinį blogį. Tačiau viskas stovi toje pačioje vietoje ir stovės, tik truputį pajuda tai šen, tai ten, kaip jūros bangos kylant potvyniui plačiai išsilieja, o atoslūgio metu sugrįžta į krantus. Seneka


Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis. Seneka


Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų. Seneka


Sunki klaida dažnai prilygsta nusikaltimui. Seneka


Dalį laiko žmonės pasisavina iš mūsų akiplėšiškai, dalį atima nejučiom, dalis pražūna savaime. Bet gėdingiausia yra netekti jo dėl apsileidimo. Seneka


Didžiausia mūsų problema yra ne tai, kad turime per mažai laiko, o tai, kad tą laiką netinkamai naudojame. Seneka


Šykštumas kilnus tik eikvojant laiką. Seneka


Tas, kuris sau sunaudoja visą laiką, kuris kiekvieną dieną tvarko kaip paskutinę, nei trokšta rytdienos, nei bijo. Seneka


Viskas svetima, tik laikas – mūsų. Seneka


Kiekvienas gali surasti laimę, jeigu jos ieško ne išoriniuose dalykuose, bet savo sieloje. Seneka


Laimė – ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. Seneka


Laimingas tas, kuriam pasisekė pajusti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas.Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių. Seneka


Laimingas tas žmogus, kuriam neegzistuoja joks gėris ir blogis, išskyrus dvasios gėrį ir blogį. Seneka


Niekas nebūna laimingas prieš savo norą, nedorumas yra savanoriškas dalykas. Seneka


Visi trokšta laimingai gyventi, bet dauguma miglotai įsivaizduoja, kas sudaro laimingo gyvenimo esmę. Seneka


Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti laimingas. Seneka


Likimas atima tik tai, ką buvo davęs. Seneka


Likimas bijosi drąsių, spaudžia bailius. Seneka


Likimas negali išplėšti to, ko nebuvo davęs. Seneka


Su noru einantį likimas veda, be noro – traukia. Seneka


Ir senatvė kupina malonumų, jei tik mokama ja naudotis. Seneka


Malonumų – begalybė, ir kuo daugiau žmogus jų semia, tuo labiau jie neišsemiami. Seneka


Malonumų vergu tapęs žmogus tą pačią akimirką patenka ir į kančios vergiją. Seneka


Naudokis nūdienos malonumais taip, kad nepakenktum būsimiesiems. Seneka


Patirkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai. Seneka


Dažnai mirties baimė yra mirties priežastis. Seneka


Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas. Seneka


Gyvenimas be mokslo – mirtis. Seneka


Kvaila mirti iš mirties baimės. Seneka


Mirčiai būtina rengtis labiau negu kam kitam. Seneka


Be kovos ir narsa blėsta. Seneka


Narsa be sveiko proto – nelyginant bailumas. Seneka


Narsa – tai baimės niekinimas. Ji įgalina nepaisyti gresiančių pavojų, kviečia juos į kovą ir sutriuškina. Seneka


Aplinkybės, darančios žmones nelaimingus, dažnai daro juos ir prietaringus. Seneka


Jokia nelaimė nėra per didelė, jei ji paskutinė. Seneka


Kas nelaimėje duoda neaiškų patarimą, atsisako patarti. Seneka


Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui. Seneka


Nelaimė – narsos pretekstas. Seneka


Niekas pasaulyje neužsitarnauja tokios pagarbos, kaip žmogus, kuris moka vyriškai iškentėti nelaimę. Seneka


Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę. Seneka


Ugnis išbando auksą, nelaimė – žmonių tvirtumą. Seneka


Gailintis nusikaltėlių kenkiama doriems žmonėms. Seneka


Nusikaltėlis kartais gali išvengti bausmės, bet ne jos baimės. Seneka


Pasmerktas nusikaltėlis kybo ant vieno kryžiaus, o tie, kurie savanoriškai prisikala, – ant tiek kryžių, kiek turi aistrų. Seneka


Saulė ir nusikaltėliams šviečia, o jūros atviros ir piratams. Seneka


Kas neužkerta kelio nusikaltimui, galėdamas jį užkirsti, tas nusikaltimą skatina. Seneka


Sumanytas, kad ir neįvykdytas nusikaltimas vis dėlto nusikaltimas. Seneka


Tas, kuris turėdamas galimybę sutrukdyti nusikaltimą, to nepadaro, – prie jo prisideda. Seneka


Vieni nusikaltimai tiesia kelią kitiems. Seneka


Aukščiausias gėris yra gyvenimas pagal prigimtį. Seneka


Daiktų prigimtis neleidžia, kad gėris kenktų geriesiems. Seneka


Laimingas gyvenimas yra toks, kuris neprieštarauja vidinei prigimčiai. Seneka


Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. Seneka


Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai. Seneka


Sugundyk mano protą ir gausi mano kūną. Seneka


Švari sąžinė yra nuolatinė šventė. Seneka


Tyra sąžinė nebijo žmonių, o blogą baugina net vienatvė. Seneka


Tu piktiniesi, kad pasaulyje yra nedėkingų žmonių. Paklausk savo sąžinę, ar tu pats buvai dėkingas visiems, kas tau teikė paslaugas. Seneka


Iš to, ką skaitau, aš būtinai ką nors sau pasižymiu. Nesivaržau kartais užeiti ir į priešo stovyklas, ne kaip perbėgėlis, o kaip žvalgas. Seneka


Jeigu ką perskaitysi, tai įsidėmėk pagrindinę mintį. Taip darau ir aš: iš to, ką perskaitau, būtinai ką nors įsidėmiu. Seneka


Kas įgyjama skaitant ir užsirašant, virsta kūnu ir krauju. Seneka


Yra ir sielvarto padorumo riba. Ir ašaroms reikia žinoti saiką. Tik neprotingi žmonės nesantūriai reiškia ir džiaugsmą, ir sielvartą. Seneka


Jei gali, nepasiduok sielvartui ir nieku gyvu jo nerodyk. Seneka


Mažas liūdesys šnekus, didis sielvartas nebylus. Seneka


Didžiausias turtas – godumo stygius. Seneka


Nė vienas iš tų, kuriuos į aukštas viršūnes iškėlė turtai ar pareigybės, nėra didis. Seneka


Pati nykiausia neturto rūšis – neturtas tarp turtų. Seneka


Neilgaamžė ta valdžia, kuri valdo liaudies nenaudai. Seneka


Valdžia svetimoms tautoms nėra tvirta. Seneka


Savęs valdymas – aukščiausia valdžia, vergavimas savo aistroms – nykiausia vergija. Seneka


Blogų žmonių peikimas tolygus gyrimui. Seneka


Didelis skirtumas – žmogus negali nusidėti ar nenori. Seneka


Didis tas žmogus, kuris moliniais indais naudojasi kaip sidabriniais, bet ne mažiau didis ir tas, kuris sidabriniais naudojasi kaip moliniais. Seneka


Yra žmonių, kurie gyvena be jokio tikslo, praslenka pasaulyje kaip šapelis upėje: jie neina, juos neša. Seneka


Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukti, joks vėjas nebus palankus. Seneka


Kiekvienas protingas žmogus baudžia ne, kad buvo prasižengta, o dėl to, kad prasižengimas nebūtų pakartotas. Seneka


Kol gyvas, žmogus neturi prarasti vilties. Seneka


Prisiminimas apie didžiuosius žmones mums turi ne mažesnę reikšmę negu jų buvimas šalia. Seneka


Savo sugebėjimus žmogus gali pažinti tik juos išbandęs. Seneka


Taurus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau negu žadėjo. Seneka


Visi žmonės iš esmės vienodi, visi gimsta panašūs, reikšmingesnis tik tas, kuris padoresnis. Seneka


Žmogus iš prigimties skirtas bendrijai – gyventi su kitais. Seneka


Žmogus pernelyg mirtingas nemirtingumo pažinimui. Seneka


Žmogus žmogui – šventas dalykas. Seneka


Žmonių giminei daugiau nusipelno besijuokiantis, o ne sielvartaujantis. Seneka


Akys nemato, jei širdis joms liepia apakti. Seneka


Akmens tvirtybę žino tik jo skaldytojai. Seneka


Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas. Seneka


Ankstesnės kartos paliko mums ne tiek parengtus atsakymus į klausimus, kiek pačius klausimus. Seneka


Apie paslaugą tegu pasakoja ne ją suteikusis, o jos sulaukusis. Seneka


Cezariui daug kas neleistina kaip tik todėl, kad jam leistina viskas. Seneka


Daug dėkingiau priimame, kas ateina iš malonės, o ne iš pilnų rankų. Seneka


Daviau, kad duočiau. Seneka


Dažniau naudokis ausimis negu liežuviu. Seneka


Didelė biblioteka veikiau išblaško skaitytoją negu moko. Kur kas naudingiau apsiriboti keliais autoriais, negu neapgalvotai skaityti daugelį. Seneka


Draugystė baigiasi ten, kur prasideda nepasitikėjimas. Seneka


Drąsa be sveiko proto – tik savotiškas bailumas. Seneka


Galima pastebėti, jog galingiausieji, aukštai iškilę žmonės prasitaria trokštą poilsio, šlovina jį, labiau vertina už visus turtus. Seneka


Garbei įsigyti nepakanka vieno žmogaus nuomonės. Seneka


Geras įprotis privalo pašalinti tai, ką įdiegė blogas. Seneka


Gerti vyną taip pat kenksminga kaip ir nuodus. Seneka


Giriu ir džiaugiuosi, kad tu, palikęs visus savo reikalus, nuolatos stengiesi užsiimti vienu – tobulinti savo dvasią. Seneka


Girtavimas – savotiška beprotybė. Seneka


Gladiatorius laiko nešlove stoti į porą su silpnesniu ir žino, kad pergalė be pavojaus, yra pergalė be šlovės. Seneka


Ir po blogos rugiapjūtės reikia vėl sėti. Seneka


Iš tikro dosnus tas, kuris duoda iš to, kas jam pačiam priklauso. Seneka


Įžeidimo užgautas žmogus parodo, kad neturi nei įžvalgumo, nei pasitikėjimo savimi. Seneka


Yra lengvi ir neilgai trunkantys pratimai: bėgimas, gimnastika rankoms, šuoliukai aukštyn, į tilį... Tačiau po bet kokių pratybų reikia kuo greičiau nuo kūno pratimų pereiti prie mąstymo reikalaujanąių užsiėmimų. Seneka


Jei nori būti mylimas – mylėk. Seneka


Jei tave apleido godumas – baisiausia giminės liga, garbės troškimas ilgai nedels. Seneka


Kai kurie vaistai pavojingesni už pačias ligas. Seneka


Kalbėkime, ką jaučiame ir jauskime, ką kalbame. Seneka


Kai kurie neapsisprendžia, kur pasukti, ir paskutinioji valanda pasičiumpa juos snaudžiančius bei žiovaujančius. Seneka


Kai matai, kiek yra tave aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių. Seneka


Kai oras ramus, kiekvienas gali būti vairininku. Seneka


Kas yra visur, to niekur nėra. Seneka


Kas nemoka tylėti, tas nesugeba ir kalbėti. Seneka


Kas neturi vilčių, tas niekuomet dėl nieko nenusivils. Seneka


Kas padaro nuosprendį neišklausęs abiejų šalių, pasielgia neteisingai, nors tas nuosprendis būtų ir teisingas. Seneka


Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. Seneka


Kiekvienas kvailys kankinasi, niekindamas tai, ką turi. Seneka


Kiekvienas myli tėvynę ne dėl to, kad ji yra didelė, bet dėl to, kad sava. Seneka


Kuo daugiau lobių išdalinsi, tuo labiau jie didės. Seneka


Ligos pradžia yra ligonių ir sveikų susimaišymas. Seneka


Manau, jos (moterys) lygiai taip pat įstengia, lygiai taip pat geba būti geravalės, jei tik nori; skausmą ir įtampą, kai prie jų pripranta, pakelia lygiai taip pat. Seneka


Melagis meluoja ir tada, kai neturi tam preteksto, vien iš įpročio. Seneka


Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia. Seneka


Mes lengvai pasiduodame nedorybei, nes netrūksta nei vadų, nei palydovų, ir viskas eina kaip iš pypkės, netgi be vadų ir palydovų – ne aplinkiniais keliais, o stačiai. Visos kitos nuodėmės lemia kaltininkui gėdą ir kenkia klystančiam, o gyvenimo nuodėmės yra malonios. Seneka


Miestai buvo statomi šimtmečiais, o sugriaunami per keletą valandų. Seneka


Mokydami mokomės. Seneka


Naudingiau žinoti keletą išmintingų taisyklių, kurios visada galėtų tau pasitarnauti, kaip išmokti daugelį nenaudingų dalykų. Seneka


Nekaltojo nuteisimas – tai pačių teisėjų nuteisimas. Seneka


Nepasitenkinimas savimi, atsiranda iš sielos nepastovumo ir bailių ar nesėkmingų geismų. Arba neišdrįstama tiek padaryti, kiek geidžiama, arba neįstengiama ir pasiduodama visumos vilčiai.
Nepralieti niekieno kraujo, garantuoti ramybę visam pasauliui ir savo amžiui – štai didžiausias šaunumas. Seneka


Neskubėk teisti, skubėk suprasti. Seneka


Net žvėrys turi paslaugumo jausmą. Seneka


Nežinojimas – menka paguoda ištiktam bėdos. Seneka


Nėra laisvas tas, kas yra kūno vergas. Seneka


Niekada neišsilaisvinsime iš rūpesčių, jei galvosime, jog kiekvieną kartą esame vertinami, kai tik į mus pažvelgiama. Seneka


Niekas nejunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo. Seneka


Nieko nėra amžina, tik kai kas trunka ilgai. Seneka


Nėra gėdingesnės vergijos už savanorišką. Seneka


Nėra nieko koktesnio už senį, kuris, be amžiaus, neturi kitų savo ilgo gyvenimo naudos įrodymų. Seneka


Oriai iškęsk tai, ko negali pakeisti. Seneka


Paklydimams nėra ribų. Seneka


Paniekinto troškimo skausmas mažiau gildys širdį, jei nebūsi jam žadėjęs pasisekimo. Seneka


Paprasti žmonės religijoje mato tiesą, išmintingi - melą, o valdantieji naudą. Seneka


Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis. Seneka


Pikčiausia negalė – prisirišimas prie savo negalių. Seneka


Prieš sakydamas ką nors kitiems, pasakyk tai sau. Seneka


Reikia galvoti taip, tarytum kiekvienas gali matyti kas dedasi mūsų sieloje. Seneka


Reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo. Seneka


Savo tėvyne laikau visą pasaulį. Seneka


Senatvėje nieko nereikia saugotis kaip tik tinginystės ir dykinėjimo. Seneka


Silpnybė gimdo žiaurumą. Seneka


Skurdžius ne tas, kuris mažai turi, bet tas, kuris trokšta daugiau turėti. Seneka


Svarbiausia dorovės sąlyga – troškimas tapti dorovingu. Seneka


Svarbu ne ką, o kaip pakelti. Seneka


Tam, kuris neturi ko tikėtis, nėra ir ko nusiminti. Seneka


Tas, kuris negyvena dėl kitų, negyvena ir dėl savęs. Seneka


Tebūnie išklausyta ir antroji pusė. Seneka


Tiesos kalba paprasta. Seneka


Užgauliodami dangų ne šventvagiškai elgiatės, bet bergždžiai stengiatės. Seneka


Verčiau būti niekinamam dėl nuoširdumo negu kankinamam nuolatinio apsimetinėjimo. Seneka


Viena pasveikimo sąlygų – noras pasveikti. Seneka


Visa, ko lauki, ištverti lengviau. Seneka


Visų stipriausias – mokantysis valdytis. Seneka


Žiaurumas visuomet susijęs su beširdiškumu ir silpnumu. Seneka

  • seneka ne vienas žmogus nebuvo išmintingas atsitiktinai
  • seneka
  • senekos žodžiai prieš mirti
  • senekos mintys
  • seneka citatos